İÇİNDEKİLER:

 1. GENEL HÜKÜMLER
 2. IŞLEME GEREKÇELERI
 3. WEB MAĞAZASINDA VERİ İŞLEMENİN AMACI, TEMELİ VE SÜRESİ
 4. ÇEVRIMIÇI MAĞAZADAKI VERI ALICILARI
 5. WEB MAĞAZASI PROFILLEME
 6. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
 7. WEB MAĞAZASINDAKİ ÇEREZLER VE ANALİTİKLER
 8. NİHAİ HÜKÜMLER
 9. ONAM FORMUNUN GERİ ÇEKİLMESİ

§ 1. GENEL HÜKÜMLER

  1. Çevrimiçi Mağazanın bu gizlilik politikası yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yani Hizmet Alıcıları veya Çevrimiçi Mağazanın Müşterileri için bir yükümlülük kaynağı teşkil etmez. Gizlilik politikası, öncelikle kişisel verilerin işlenmesinin gerekçeleri, amaçları ve süresi ile veri sahiplerinin hakları dahil olmak üzere Yöneticinin Online Mağazada kişisel verileri işlemesine ilişkin kuralların yanı sıra Online Mağazada çerezlerin ve analitik araçların kullanımına ilişkin bilgileri içerir.
  2. İnternet Mağazası aracılığıyla toplanan kişisel verilerin yöneticisi INFOLAB, NARLOCH, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ olup merkezi Tychy’dedir (kayıtlı ofis ve teslimat adresi: ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy); KRS numarası 0000759058 altında Ulusal Mahkeme Sicili Girişimciler Siciline kaydedilmiştir; şirketin belgelerinin tutulduğu sicil mahkemesi: Katowice’deki Katowice-Wschód Bölge Mahkemesi, Ulusal Mahkeme Sicilinin VIII Ekonomik Bölümü; sermayesi: PLN 1.634.300,00, NIP 6462914275, REGON 241941167, e-posta adresi: [email protected], telefon numarası: 32 70 70 400 ve faks numarası: 32 750 50 30 – bundan böyle “Yönetici” olarak anılacaktır ve aynı zamanda İnternet Mağazasının ve Satıcının Hizmet Sağlayıcısıdır.
  3. Çevrimiçi Mağazadaki kişisel veriler, Yönetici tarafından yürürlükteki yasal hükümlere uygun olarak, özellikle de kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak gerçek kişilerin korunmasına ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin ve 95/46/EC sayılı Direktifi (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) yürürlükten kaldıran 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (AB) 2016/679 uyarınca işlenir – bundan böyle “RODO” veya “RODO Yönetmeliği” olarak anılacaktır. RODO Tüzüğünün resmi metni: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  4. İnternet Mağazasının kullanımı, alışveriş yapmak da dahil olmak üzere, gönüllülük esasına dayanır. Benzer şekilde, İnternet Mağazasını kullanan Müşteri veya Müşteri tarafından ilgili kişisel verilerin sağlanması, iki istisnaya tabi olmak üzere isteğe bağlıdır: (1) Yönetici ile anlaşmaların yapılması – İnternet Mağazasının web sitesinde ve İnternet Mağazası Yönetmeliklerinde ve bu gizlilik politikasında belirtilen durumlarda ve kapsamda, Yönetici ile bir Satış Sözleşmesinin veya Elektronik Hizmetlerin sağlanmasına yönelik bir anlaşmanın yapılması ve ifası için gerekli kişisel verilerin sağlanmaması, böyle bir anlaşmanın yapılmasının imkansız hale gelmesine neden olur. Böyle bir durumda kişisel verilerin sağlanması sözleşmesel bir gerekliliktir ve veri sahibi Yönetici ile belirli bir anlaşma yapmak isterse, gerekli verileri sağlamakla yükümlüdür. Bir sözleşme yapmak için gereken verilerin kapsamı her seferinde İnternet Mağazasının web sitesinde ve İnternet Mağazasının Hüküm ve Koşullarında önceden belirtilir; (2) Yöneticinin yasal yükümlülükleri – kişisel verilerin sağlanması, Yöneticiye kişisel verileri işleme yükümlülüğü getiren genel olarak geçerli yasalardan kaynaklanan yasal bir gerekliliktir (örneğin, vergi veya muhasebe amacıyla verilerin işlenmesi) ve bu tür verilerin sağlanmaması, Yöneticinin bu yükümlülükleri yerine getirmesini imkansız hale getirecektir.
  5. Kontrolör kişisel verilerini işlediği kişilerin menfaatlerini korumak için özel bir özen gösterir ve özellikle sorumlu olur ve topladığı verilerin (1) yasal olarak işlenir; (2) belirli, meşru amaçlar için toplanır ve bu amaçlarla bağdaşmayan başka işlemlere tabi tutulmaz; (3) işlendikleri amaçlara ilişkin olarak esasen doğru ve yeterli olur; (4) işleme amacına ulaşmak için gerekli olandan daha uzun bir süre boyunca veri sahiplerinin kimliklerinin belirlenmesine izin verecek bir biçimde tutulur; ve (5) uygun teknik veya organizasyonel tedbirler vasıtasıyla yetkisiz veya yasa dışı işlemeye ve kazara kayıp, imha veya hasara karşı koruma da dahil olmak üzere kişisel verilerin uygun güvenliğini sağlayacak şekilde işlenir.
  6. Kontrolör, işleme faaliyetinin niteliği, kapsamı, bağlamı ve amaçları ile değişen olasılık ve ciddiyette gerçek kişilerin haklarının veya özgürlüklerinin ihlal edilmesi riskini göz önünde bulundurarak işleme faaliyetinin bu Tüzük uyarınca gerçekleşmesini sağlamak ve bunu gösterebilmek için uygun teknik ve organizasyonel tedbirleri uygular. Bu tedbirler gerektiğinde gözden geçirilir ve güncellenir. Yönetici, elektronik olarak iletilen kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesini ve değiştirilmesini önlemek için teknik tedbirler uygular.
  7. Bu gizlilik politikasında geçen ve büyük harfle başlayan tüm kelimeler, ifadeler ve kısaltmalar (örneğin Satıcı, Online Mağaza, Elektronik Hizmet) Online Mağaza sayfalarında bulunan Online Mağaza Kuralları ve Yönetmeliklerinde yer alan tanımlarına uygun olarak anlaşılacaktır.

§ 2. VERİ İŞLEME GEREKÇELERİ

  1. Kontrolör, aşağıdaki koşullardan bir veya daha fazlasının karşılandığı hallerde ve ölçüde kişisel verileri işleme hakkına sahiptir: (1) veri sahibinin kişisel verilerinin bir veya daha fazla belirli amaç için işlenmesine rıza göstermiş olması; (2) veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası veya bir sözleşmeye girmeden önce veri sahibinin talebi üzerine adımlar atılması için işleme faaliyetinin gerekli olması; (3) işleme faaliyetinin Kontrolörün tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekli olması; veya (4) özellikle veri sahibinin çocuk olduğu durumlarda kişisel verilerin korunmasını gerektiren veri sahibinin menfaatleri veya temel hak ve özgürlükleri tarafından bu menfaatlerin geçersiz kılındığı durumlar haricinde Kontrolör veya üçüncü bir tarafça gözetilen meşru menfaatler için işleme faaliyetinin gerekli olması.
  2. Kişisel verilerin Kontrolör tarafından işlenmesi her durumda Gizlilik Politikasının 2.1. maddesinde belirtilen gerekçelerden en az birinin varlığını gerektirir. Gizlilik Politikasının 2.1 maddesi. Hizmet Alıcılarının ve İnternet Mağazası Müşterilerinin kişisel verilerinin Yönetici tarafından işlenmesine ilişkin özel gerekçeler, Yönetici tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin verilen amaca atıfta bulunularak gizlilik politikasının bir sonraki bölümünde belirtilmiştir.

§ 3. ÇEVRİMİÇİ MAĞAZADA VERİ İŞLEMENİN AMACI, TEMELİ VE SÜRESİ

  1. Her durumda, Yönetici tarafından işlenen kişisel verilerin amacı, temeli ve süresi ve alıcıları, ilgili Müşteri veya Müşteri tarafından Çevrimiçi Mağazada veya Yönetici tarafından üstlenilen faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Örneğin, bir Müşteri Online Mağazadan alışveriş yapmaya karar verirse ve satın alınan Ürünün kurye ile teslimatı yerine şahsen teslim alınmasını seçerse, kişisel verileri akdedilen Satış Sözleşmesinin ifası amacıyla işlenecek, ancak artık Yönetici adına teslimatı gerçekleştiren taşıyıcının kullanımına sunulmayacaktır.
  2. Yönetici, Online Mağaza dahilinde kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla, gerekçelerle ve aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerle işleyebilir:

Veri işlemenin amacı

Veri işlemenin yasal dayanağı

Veri saklama süresi

Bir Satış Sözleşmesinin veya bir Elektronik Hizmetin sağlanmasına yönelik bir anlaşmanın yapılması veya yukarıda belirtilen sözleşmelerin yapılmasından önce veri sahibinin talebi üzerine işlem yapılması

RODO Tüzüğü Madde 6(1)(b) (bir sözleşmenin ifası) – veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmeye girmeden önce veri sahibinin talebi üzerine adımlar atmak için işlemenin gerekli olması

Veriler, akdedilen Satış Sözleşmesi veya Elektronik Hizmet Sözleşmesinin ifası, feshi veya başka bir şekilde sona ermesi için gerekli süre boyunca saklanacaktır.

Doğrudan pazarlama

RODO Tüzüğü Madde 6(1)(f) (Yöneticinin meşru menfaati) – işleme, Yöneticinin, Çevrimiçi Mağazasının menfaatlerini ve iyi imajını gözetmek ve Ürünleri satmayı amaçlamaktan oluşan Yöneticinin meşru menfaatleri için gereklidir

Veriler, Yönetici tarafından gözetilen meşru menfaatin var olduğu süre boyunca saklanacaktır, ancak bu süre Yönetici’nin ticari faaliyetleri nedeniyle veri sahibine karşı Yönetici’nin taleplerinin zaman aşımı süresinden daha uzun olmayacaktır. Sınırlama süresi, başta Medeni Kanun olmak üzere kanun hükümlerine göre belirlenir (ticari faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili talepler için temel sınırlama süresi üç yıldır ve Satış Sözleşmesi için iki yıldır).

Veri sahibinin bu yönde etkili bir itirazı olması halinde, kontrolör verileri doğrudan pazarlama amacıyla işleyemez.

Pazarlama

RODO Tüzüğü Madde 6(1)(a) (rıza) – veri sahibi kişisel verilerinin Kontrolör tarafından pazarlama amacıyla işlenmesine rıza göstermiştir

Veriler, ilgili kişi bu amaçla daha fazla işlem yapılması için verdiği onayı geri çekene kadar saklanır.

Müşterinin akdedilen Satış Sözleşmesi hakkındaki görüş beyanı

RODO Tüzüğü Madde 6(1)(a) – veri sahibinin görüş bildirmek amacıyla kişisel verilerinin işlenmesine rıza göstermiş olması

Veriler, ilgili kişi bu amaçla daha fazla işlem yapılması için verdiği onayı geri çekene kadar saklanır.

Defter Tutma

30 Ocak 2018 tarihli Muhasebe Kanununun 74(2) maddesi ile bağlantılı olarak RODO Yönetmeliğinin 6(1)(c) maddesi. (2018 Kanunlar Dergisi, madde 395) – Yönetici tarafından yerine getirilmesi gereken yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için işlemenin gerekli olması

Veriler, İdarecinin hesapları tutmasını gerektiren yasanın gerektirdiği süre boyunca saklanır (verilerin ilgili olduğu mali yılı takip eden yılın başından itibaren hesaplanan 5 yıl).

İdarecinin ileri sürebileceği veya İdareciye karşı ileri sürülebilecek taleplerin oluşturulması, ileri sürülmesi veya savunulması

RODO Tüzüğü Madde 6(1)(f) (İdarecinin meşru menfaati) – İdarecinin meşru menfaatleri için işleme gereklidir – İdarecinin ileri sürebileceği veya İdareciye karşı ileri sürülebilecek iddiaların oluşturulması, ileri sürülmesi veya savunulmasından oluşur

Veriler, Yönetici tarafından izlenen meşru menfaatin var olduğu süre boyunca saklanacaktır, ancak Yönetici aleyhine ileri sürülebilecek taleplerin zaman aşımı süresinden daha uzun süre saklanmayacaktır (Yönetici aleyhine talepler için temel zaman aşımı süresi altı yıldır).

Online Mağazanın web sitesinin kullanımı ve düzgün çalışmasının sağlanması

RODO Tüzüğü Madde 6(1)(f) (Yöneticinin meşru menfaati) – işleme, Yöneticinin meşru menfaatleri için gereklidir – Online Mağaza web sitesinin işletilmesi ve bakımından oluşur

Veriler, Yönetici tarafından gözetilen meşru menfaatin var olduğu süre boyunca saklanacaktır, ancak bu süre Yönetici’nin ticari faaliyetleri nedeniyle veri sahibine karşı Yönetici’nin taleplerinin zaman aşımı süresinden daha uzun olmayacaktır. Sınırlama süresi, başta Medeni Kanun olmak üzere kanun hükümlerine göre belirlenir (ticari faaliyetlerle ilgili talepler için temel sınırlama süresi üç yıldır ve Satış Sözleşmesi için iki yıldır).

Online Mağazada istatistiklerin tutulması ve trafiğin analiz edilmesi

RODO Tüzüğü Madde 6(1)(f) (Yöneticinin meşru menfaati) – işleme, Yöneticinin meşru menfaatlerinden kaynaklanan amaçlar için gereklidir – Çevrimiçi Mağazanın işleyişini iyileştirmek ve Ürünlerin satışını artırmak için Çevrimiçi Mağazadaki trafiğin istatistiklerini ve analizini yapmaktan oluşur

Veriler, Yönetici tarafından gözetilen meşru menfaatin var olduğu süre boyunca saklanacaktır, ancak bu süre Yönetici’nin ticari faaliyetleri nedeniyle veri sahibine karşı Yönetici’nin taleplerinin zaman aşımı süresinden daha uzun olmayacaktır. Sınırlama süresi, başta Medeni Kanun olmak üzere kanun hükümlerine göre belirlenir (ticari faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili talepler için temel sınırlama süresi üç yıldır ve Satış Sözleşmesi için iki yıldır).

§ 4. ONLINE MAĞAZADAKİ VERİ ALICILARI

  1. Online Mağazanın düzgün işleyişi için, akdedilen Satış Sözleşmelerinin ifası da dahil olmak üzere, Yöneticinin harici kuruluşların (yazılım sağlayıcısı, kurye veya ödeme işlemcisi gibi) hizmetlerini kullanması gereklidir. Yönetici, yalnızca işlemenin RODO Yönetmeliğinin gerekliliklerini karşılaması ve veri sahiplerinin haklarını koruması için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin uygulanmasına ilişkin yeterli garantileri sağlayan bu tür işlemcilerin hizmetlerini kullanacaktır.
  2. Kişisel veriler Kontrolör tarafından üçüncü bir ülkeye aktarılabilir, bu durumda Kontrolör bunun RODO Yönetmeliği uyarınca yeterli düzeyde koruma sağlayan bir ülke ile ilgili olarak yapılmasını ve diğer ülkeler söz konusu olduğunda aktarımın standart veri koruma hükümleri temelinde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Kontrolör veri sahibinin verilerinin bir kopyasını alabilmesini sağlayacaktır. Kontrolör, toplanan kişisel verileri yalnızca bu gizlilik politikasına uygun olarak işlemenin belirli amacının yerine getirilmesi için gerekli olduğu takdirde ve ölçüde aktaracaktır.
  3. Verilerin Yönetici tarafından aktarılması her durumda ve gizlilik politikasında belirtilen tüm alıcılara veya alıcı kategorilerine gerçekleşmez – Yönetici, verileri yalnızca belirli kişisel veri işleme amacının yerine getirilmesi için gerekli olduğunda ve yalnızca yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde aktarır. Örneğin, Müşteri kişisel koleksiyon kullanıyorsa, verileri Yönetici ile işbirliği yapan taşıyıcıya aktarılmayacaktır.
  4. Hizmet Alıcılarının ve Çevrimiçi Mağazanın Müşterilerinin kişisel verileri aşağıdaki alıcılara veya alıcı kategorilerine iletilebilir:
   1. taşıyıcılar / nakliyeciler / kurye aracıları / depo ve/veya sevkiyat sürecini yürüten kuruluşlar – Online Mağazanın posta veya kurye yoluyla Ürün teslimatı yöntemini kullanan bir Müşteri söz konusu olduğunda, Yönetici, Müşterinin toplanan kişisel verilerini Yönetici adına sevkiyatı gerçekleştiren seçilmiş taşıyıcıya, nakliyeciye veya aracıya ve sevkiyat harici bir depodan yapılıyorsa – depo ve/veya sevkiyat sürecini yürüten kuruluşa – Ürünün Müşteriye teslimatını tamamlamak için gerekli olduğu ölçüde sunacaktır.
   2. Elektronik veya kredi kartı ödemelerini gerçekleştiren kuruluşlar – İnternet Mağazasında elektronik veya kredi kartı ödeme yöntemini kullanan bir Müşteri söz konusu olduğunda, Yönetici, Müşterinin toplanan kişisel verilerini, Müşteri tarafından yapılan ödemeyi gerçekleştirmek için gerekli olduğu ölçüde, Yöneticinin emri üzerine İnternet Mağazasında yukarıda belirtilen ödemeleri gerçekleştiren seçilmiş bir kuruluşa sunacaktır.
   3. borç verenler / kiralayanlar – İnternet Mağazasında taksitli ödeme yöntemini veya leasing ödeme yöntemini kullanan bir Müşteri söz konusu olduğunda, Yönetici, Müşterinin toplanan kişisel verilerini, Müşteri tarafından yapılan ödemeye hizmet vermek için gerekli olduğu ölçüde, Yönetici adına İnternet Mağazasında yukarıda belirtilen ödemelere hizmet veren seçilmiş bir borç verene veya kiralayana sunar.
   4. Kamuoyu yoklama sistemi sağlayıcısı – imzalanan bir Satış Sözleşmesi hakkında görüş bildirmeyi kabul eden bir Müşteri söz konusu olduğunda, Yönetici, Müşterinin toplanan kişisel verilerini, Müşterinin kamuoyu yoklama sistemi aracılığıyla görüşünü bildirmesi için gerekli olduğu ölçüde, Yönetici adına İnternet Mağazasında imzalanan Satış Sözleşmeleri hakkında bir kamuoyu yoklama sistemi sağlayan seçilmiş bir kuruluşun kullanımına sunar.
   5. Yöneticiye, İnternet Mağazası ve bunun aracılığıyla sağlanan Elektronik Hizmetler de dahil olmak üzere, Yöneticinin ticari faaliyetlerini yürütmesini sağlayan teknik, BT ve organizasyonel çözümler sağlayan hizmet sağlayıcılar (özellikle, İnternet Mağazasını çalıştırmak için bilgisayar yazılımı sağlayıcıları, e-posta ve barındırma sağlayıcıları ve Yöneticiye iş yönetimi ve teknik destek yazılımı sağlayıcıları) – Yönetici, Müşterinin toplanan kişisel verilerini, yalnızca bu Gizlilik Politikasına uygun olarak verilen veri işleme amacının yerine getirilmesi için gerekli olduğu durumda ve ölçüde, kendi adına hareket eden seçilen sağlayıcıya sunacaktır.
   6. Yöneticiye muhasebe, hukuk veya danışmanlık desteği sağlayan muhasebe, hukuk veya danışmanlık hizmetleri sağlayıcıları (özellikle bir muhasebe ofisi, bir hukuk firması veya bir borç tahsilat ajansı) – Yönetici, Müşterinin toplanan kişisel verilerini, yalnızca bu gizlilik politikasına uygun olarak veri işlemenin belirli amacına ulaşmak için gerekli olduğu durumda ve ölçüde kendi adına hareket eden seçilen sağlayıcıya sunacaktır.

§ 5. ONLINE MAĞAZADA PROFIL OLUŞTURMA

  1. RODO Yönetmeliği, Kontrolörün RODO Yönetmeliği Madde 22(1) ve (4)’te atıfta bulunulan profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar alma hakkında bilgi vermesini ve en azından bu durumlarda, bu tür karar alma yöntemlerinin yanı sıra veri sahibi için bu tür işlemenin önemi ve öngörülen sonuçları hakkında ilgili bilgileri sağlamasını gerektirir. Bunu göz önünde bulunduran Kontrolör, gizlilik politikasının bu bölümünde olası profil oluşturma hakkında bilgi verir.
  2. Yönetici, Çevrimiçi Mağazada profillemeyi doğrudan pazarlama amacıyla kullanabilir, ancak Yönetici tarafından buna dayanarak alınan kararlar, bir Satış Sözleşmesinin imzalanması veya reddedilmesi veya Çevrimiçi Mağazadaki Elektronik Hizmetlerin kullanılması olasılığı ile ilgili değildir. Profillemenin Çevrimiçi Mağazada kullanılmasının etkisi, örneğin, bir kişiye indirim sağlamak, ona bir indirim kodu göndermek, tamamlanmamış satın alımları hatırlatmak, kişinin ilgi alanlarına veya tercihlerine karşılık gelebilecek bir Ürün teklifi göndermek veya Çevrimiçi Mağazanın standart teklifine kıyasla daha iyi koşullar sunmak olabilir. Profillemeye rağmen, bu şekilde alınan indirimden veya daha iyi koşullardan yararlanmak isteyip istemediğine ve Çevrimiçi Mağazadan alışveriş yapıp yapmayacağına özgürce karar vermek bireye bağlıdır.
  3. Çevrimiçi Mağazada profil oluşturma, bir kişinin Çevrimiçi Mağazanın web sitesindeki davranışının otomatik olarak analiz edilmesini veya tahmin edilmesini içerir, örneğin sepete belirli bir Ürün ekleyerek, Çevrimiçi Mağazadaki belirli bir Ürünün sayfasına göz atarak veya Çevrimiçi Mağazada yapılan önceki satın alma geçmişini analiz ederek. Bu tür bir profillemenin koşulu, Yöneticinin kişiye daha sonra örneğin bir indirim kodu gönderebilmek için kişinin kişisel verilerine sahip olmasıdır.
  4. Veri sahibi, profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayanan ve veri sahibi üzerinde yasal etkiler yaratan veya benzer şekilde veri sahibini önemli ölçüde etkileyen bir karara tabi olmama hakkına sahiptir.

§ 6. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

  1. Erişim, düzeltme, kısıtlama, silme veya taşınabilirlik hakkı – Veri sahibi, Kontrolörden kişisel verilerine erişim, düzeltme, silme (“unutulma hakkı”) veya işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir ve işlemeye itiraz etme hakkına sahiptir ve verilerinin taşınabilirliği hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin ayrıntılı koşullar RODO Yönetmeliği’nin 15-21. maddelerinde belirtilmiştir.
  2. Rızayı herhangi bir zamanda geri çekme hakkı – verileri Kontrolör tarafından açık rızaya dayalı olarak işlenen bir kişi (RODO Tüzüğü Madde 6(1)(a) veya Madde 9(2)(a) temelinde), geri çekilmeden önce rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyetinin hukuka uygunluğunu etkilemeksizin rızayı herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahiptir.
  3. Denetim makamına şikayette bulunma hakkı – verileri Kontrolör tarafından işlenen kişi, RODO Tüzüğü ve Polonya hukuku, özellikle de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinde belirtilen şekilde ve tarzda denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Polonya’daki denetim makamı Kişisel Verilerin Korunması Ofisi Başkanıdır.
  4. İtiraz hakkı – Veri sahibi, 6(1)(e) maddesi (kamu yararı veya görevleri) veya (f) maddesi (kontrolörün meşru menfaati) uyarınca kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, bu hükümler temelinde profil çıkarma da dahil olmak üzere, kendi özel durumuna ilişkin gerekçelerle her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, kontrolör veri sahibinin menfaatlerini, haklarını ve özgürlüklerini veya hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulmasına yönelik gerekçeleri geçersiz kılan işleme için zorlayıcı meşru gerekçelerin varlığını göstermedikçe, kontrolörün bu kişisel verileri işlemesine artık izin verilmeyecektir.
  5. Doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkı – kişisel verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlendiği durumlarda, veri sahibi, işlemenin söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde, profil oluşturma da dahil olmak üzere, söz konusu pazarlama için kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir.
  6. Gizlilik politikasının bu bölümünde atıfta bulunulan hakları kullanmak için, Yöneticinin gizlilik politikasının başında belirtilen adresine yazılı olarak veya e-posta yoluyla uygun bir mesaj göndererek veya İnternet Mağazasının web sitesinde bulunan iletişim formunu kullanarak Yönetici ile iletişime geçilebilir.

§ 7. WEB MAĞAZASINDAKİ ÇEREZLER VE ANALİZLER

  1. Çerezler, bir sunucu tarafından gönderilen ve İnternet Mağazasının web sitesinde saklanan metin dosyaları biçimindeki küçük bilgi parçalarıdır (örneğin, İnternet Mağazamızın ziyaretçisi tarafından kullanılan cihaza bağlı olarak bir bilgisayarın, dizüstü bilgisayarın veya akıllı telefon hafıza kartının sabit diskinde). Çerezler hakkında ayrıntılı bilgi ve bunların oluşturulma geçmişi, diğerlerinin yanı sıra burada bulunabilir: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  2. Online Shop web sitesi tarafından gönderilebilecek çerezler aşağıdaki kriterlere göre farklı türlere ayrılabilir:

Tedarikçileri yüzünden:

 1. kendi (Online Mağazanın Yönetici web sitesi tarafından oluşturulan) ve
 2. üçüncü taraflara ait (Yönetici dışında)

Çevrimiçi Mağazanın web sitesini ziyaret eden kişinin cihazındaki saklama süreleri nedeniyle:

 1. oturumu (Online Mağazadan çıkış yapana veya web tarayıcınızı kapatana kadar saklanır) ve
 2. kalıcı (her dosyanın parametreleri tarafından tanımlanan belirli bir süre boyunca veya manuel olarak silinene kadar saklanır)

Kullanım amaçları nedeniyle:

 1. gerekli (İnternet Mağazasının web sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak için),
 2. işlevsel/tercihsel (Online Mağazanın web sayfasının ziyaretçinin tercihlerine göre uyarlanmasını sağlamak),
 3. analitik ve performans analizi (Çevrimiçi Mağazanın web sitesinin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi toplamak),
 4. pazarlama, reklam ve sosyal medya (İnternet Mağazasının sitesini ziyaret eden kişi hakkında bu kişiye reklam göstermek, bunları kişiselleştirmek, etkinliklerini ölçmek ve İnternet Mağazasının sitesinden ayrı web siteleri de dahil olmak üzere diğer pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla bilgi toplamak, örneğin sosyal ağlar veya İnternet Mağazası ile aynı reklam ağlarına ait diğer siteler)
  1. Yönetici, ziyaretçiler Online Mağazanın web sitesini kullandığında Çerezlerde bulunan verileri aşağıdaki özel amaçlar için işleyebilir:

Yönetici’nin çevrimiçi mağazasında çerezlerin kullanım amaçları

müşterileri Online Mağazada oturum açmış olarak tanımlamak ve oturum açtıklarını göstermek (temel çerezler)

Sipariş vermek amacıyla alışveriş sepetinize eklediğiniz Ürünlerin hatırlanması (çerezler gereklidir)

doldurulmuş Sipariş Formlarından, anketlerden veya Online Mağaza için giriş verilerinden veri depolamak (temel ve/veya işlevsel/tercih çerezleri)

İnternet Mağazasının web sitesinin içeriğini Müşterinin bireysel tercihlerine uyarlamak (örneğin renkler, yazı tipi boyutu, sayfa düzeni ile ilgili olarak) ve İnternet Mağazasının sayfalarının kullanımını optimize etmek (işlevsel/tercih çerezleri)

İnternet Mağazasının web sitesinin nasıl kullanıldığını gösteren anonim istatistikler tutmak (istatistiksel çerezler)

reklamları görüntülemek ve işlemek, reklamların görüntülenme sayısını sınırlamak ve Müşterinin görmek istemediği reklamları görmezden gelmek, reklamların etkinliğini ölçmek ve reklamları kişiselleştirmek, yani Çevrimiçi Mağazayı ziyaret edenlerin profillerini oluşturmak ve onlara Google Ireland Ltd. ve Meta Platforms Ireland Ltd. reklam ağındaki diğer web sitelerini ziyaret ettiklerinde de beklenen ilgi alanlarına göre uyarlanmış reklamlar sunmak için eylemlerini anonim olarak analiz ederek (ör. belirli sayfalara tekrarlanan ziyaretler, anahtar kelimeler vb.) davranış özelliklerini incelemek. (pazarlama, reklam ve sosyal medya çerezleri)

  1. Online Mağazanın web sitesi tarafından herhangi bir zamanda hangi çerezlerin (çerezlerin süresi ve sağlayıcıları dahil) gönderildiğini en popüler web tarayıcıları ile aşağıdaki şekilde kontrol etmek mümkündür:

Chrome tarayıcısında:

(1) adres çubuğunda, soldaki asma kilit simgesine tıklayın, (2) “Çerezler” sekmesine gidin.

Firefox tarayıcısında:

(1) adres çubuğunda, soldaki kalkan simgesine tıklayın, (2) “İzin verilen” veya “Engellenen” sekmesine gidin, (3) “Siteler arası izleme çerezleri”, “Sosyal medya izleme öğeleri” veya “İzleme öğeleri içeren içerik” kutusuna tıklayın

Internet Explorer’da:

(1) “Araçlar” menüsüne tıklayın, (2) “İnternet Seçenekleri” sekmesine gidin, (3) “Genel” sekmesine gidin, (4) “Ayarlar” sekmesine gidin, (5) “Dosyaları Görüntüle” kutusuna tıklayın

Opera tarayıcısında:

(1) adres çubuğunda, soldaki asma kilit simgesine tıklayın, (2) “Çerezler” sekmesine gidin.

Safari tarayıcısında:

(1) “Tercihler” menüsüne tıklayın, (2) “Gizlilik” sekmesine gidin, (3) “Site verilerini yönet” kutusuna tıklayın

Tarayıcıdan bağımsız olarak, örneğin şu adreste bulunan araçları kullanarak: https://www.cookiemetrix.com/ veya: https://www.cookie-checker.com/

  1. Varsayılan olarak, piyasada bulunan çoğu web tarayıcısı çerezlerin saklanmasını kabul eder. Tarayıcınızın ayarları aracılığıyla çerezlerin kullanım koşullarını belirleyebilirsiniz. Bu, örneğin çerezlerin saklanması olasılığını kısmen kısıtlayabileceğiniz (örneğin geçici olarak) veya tamamen devre dışı bırakabileceğiniz anlamına gelir – ancak ikinci durumda, bu İnternet Mağazasının bazı işlevlerini etkileyebilir (örneğin, Sipariş vermenin ardışık adımları sırasında Ürünlerin alışveriş sepetinde hatırlanmaması nedeniyle Sipariş Formu aracılığıyla Siparişin yolunu takip etmek mümkün olmayabilir).
  2. Tarayıcınızın çerezlerle ilgili ayarları, Online Mağazamız tarafından çerezlerin kullanılmasına izin vermenizle ilgilidir – yönetmeliklere uygun olarak, bu izin tarayıcı ayarlarınız aracılığıyla da ifade edilebilir. En popüler web tarayıcılarında çerez ayarlarını nasıl değiştireceğiniz ve bunları kendiniz nasıl sileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi, web tarayıcınızın yardım bölümünde ve aşağıdaki sayfalarda mevcuttur (ilgili bağlantıya tıklamanız yeterlidir):

içinde Krom tarayıcı

Firefox’ta

içinde İnternet Kaşif

içinde Opera tarayıcı

Safari tarayıcısında

Microsoft Edge tarayıcısında

  1. Yönetici, Çevrimiçi Mağazada Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda) tarafından sağlanan Google Analytics, Universal Analytics hizmetlerini kullanabilir. Bu hizmetler, Yöneticinin Çevrimiçi Mağazadaki istatistikleri tutmasına ve trafiği analiz etmesine yardımcı olur. Toplanan veriler, Çevrimiçi Mağazanın yönetilmesine ve Çevrimiçi Mağazadaki trafiğin analiz edilmesine yardımcı olmak üzere istatistikler oluşturmak için yukarıdaki hizmetler tarafından işlenir. Bu veriler toplu niteliktedir. Yönetici, İnternet Mağazasında yukarıdaki hizmetleri kullanırken, İnternet Mağazasına gelen ziyaretçilerin kaynağı ve ortamı ve İnternet Mağazasının web sitesindeki davranış biçimleri, web sitesini ziyaret ettikleri cihazlar ve tarayıcılar hakkında bilgiler, IP ve alan adı, coğrafi veriler ve demografik veriler (yaş, cinsiyet) ve ilgi alanları gibi verileri toplar.
  2. Bir kişinin Online Mağazanın web sitesindeki faaliyetleri hakkında Google Analytics’e bilgi verilmesini kolayca engellemesi mümkündür – bu amaçla, örneğin Google Ireland Ltd. tarafından sağlanan bir tarayıcı eklentisini buradan yükleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  3. Yöneticinin İnternet Mağazasında Google Ireland Ltd. tarafından sağlanan reklam ve analitik hizmetleri kullanma olasılığı ile bağlantılı olarak, Yönetici, İnternet Mağazasına gelen ziyaretçilerin verilerinin (çerezlere kaydedilen bilgiler dahil) Google Ireland Ltd. tarafından işlenme ilkeleri hakkında tam bilginin https://policies.google.com/technologies/partner-sites adresinde bulunan Google hizmetlerinin gizlilik politikasında bulunabileceğine işaret eder.

§ 8. NİHAİ HÜKÜMLER

  1. İnternet mağazası diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Yönetici, diğer web sitelerini ziyaret ettikten sonra orada oluşturulan gizlilik politikasına aşina olmayı teşvik eder. Bu gizlilik politikası yalnızca Yöneticinin İnternet Mağazası için geçerlidir.

§ 9 VERI IŞLEME ONAYI GERI ÇEKME FORMU – İndir